SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Viszonteladók részére


Amely létrejött egyrészről az

a https://partners.vitaful.hu/ oldalon regisztrált partner cég, továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a(z)

CÉGNÉV Goldberg Media Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel Határ út 12.
Adószám: 25736810-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-182636
Képviseletre jogosult: Molnár Mónika ügyvezető igazgató
Bankszámla száma: Raiffeisen Bank 12010659-01703989-00100006
a továbbiakban, mint Szállító,

együttesen, mint Felek között az alábbi feltételeknek megfelelően:


1. A szerződés tárgya
1.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő továbbértékesítés céljából a Szállító által forgalmazott termékeket vásárol a Szállítótól, míg Szállító a jelen Szerződés hatályban léte alatt a Termékeket a Megrendelőnek eladja.
1.2 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződést keretszerződésként kötik, erre tekintettel jelen Szerződésben szabályozzák azon általános szállítási feltételeket, amelyek valamennyi megrendelésre irányadók. A megrendelések alakszerűségét jelen Szerződés 4. pontja tartalmazza.

2. Szerződés hatálya
Jelen Szerződés annak aláírásával lép hatályba, és határozatlan időtartamra köttetik.

3. A szerződő feleket a szállítási szerződések teljesítése során az alábbi személyek képviselik


3.1 A Szállító képviselő(i):
képviselő neve: Molnár Mónika ügyvezető igazgató
e-mail címe: momolnar@gmail.com
telefonszáma: +36703613355

4. Megrendelés
4.1 Megrendeléseit a Megrendelő a szállító által üzemeltetett https://partners.vitaful.hu/ oldalon keresztül adja le. Megrendelő az oldalra a regisztrációja során megadott felhasználói névvel és jelszóval tud bejelentkezni.
4.2 Megrendelő a megrendelt árukat a https://partners.vitaful.hu/ oldalon feltüntetett aktuális, visszavonásig érvényben lévő kedvezményes áron rendeli meg.
4.3 A termék ára minden díjat tartalmaz, beleértve az esetleges jogdíjakat, szállítási költséget, hulladékkezelési költséget, környezetvédelmi díjat, a kereskedelemben szokásos csomagolás díját.
4.4 Megrendelésnek a Szállító 4.2, pontjában meghatározott online rendelési rendszerén keresztül eljuttatott megrendelés minősül.

4.5 Partner az oldalon történő regisztrációval és a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja, hogy az oldalról rendelt termékek értékesítése során figyelembe veszi az egyes termékeknél feltüntetett Normál Fogyasztói Ár-at, s ezen ár alatt azokat nem értékesíti tovább saját felületein, üzleteiben. Kivéve abban az esetben, ha akció keretein belül, az “akciós ár” kifejezés feltüntetésével értékesít, de ebben az esetben sem értékesíthet a Partner az oldalon feltüntetett “Legalacsonyabb Akciós Fogyasztói Ár” alatt. Ennél alacsonyabb áron történő értékesítés kizárólag a Goldberg Media Kft. írásos engedélyéhez kötött.
Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a fenti árképzés szabályait megszegi, s azon a felszólítástól számított 24 órán belül sem változtat, úgy a Partner fiókja deaktiválásra kerül.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei
5.1 Megrendelő vállalja a Szállító termékeinek saját online áruházában vagy egyéb üzletében történő értékesítését.
5.2 Megrendelő köteles Szállító termékeit a Szállító online áruházában történt megjelenítésnek megfelelő színvonalon és információval ellátva kihelyezni.
5.3 Megrendelő a Szállító által a viszonteladóknak biztosított kedvezményekkel jogosult a termékek megvásárlására. Az aktuális kedvezmények mértéke a viszonteladóknak fenntartott https://partners.vitaful.hu/ felületén aktuálisan hozzáférhető.
5.4 Megrendelő a rendeléseket a https://partners.vitaful.hu/ oldalon belüli online rendelési felületen továbbítja Szállítónak.
5.5 Megrendelő köteles az általa megrendelt Szállító által szerződés szerint leszállított sérülésmentes árut átvenni és azok vételárát az áru leszállítását megelőzően a https://partners.vitaful.hu/ oldalon keresztül utánvéttel, bankkártyával vagy a banki átutalást választva az oldalon megadott bankszámlaszámra teljesíteni. Utóbbi 2 esetben, az áru értékének Szállító bankszámlájára történő megérkezését követően kerül az áru kiszállításra, a Megrendelő által megadott szállítási címre. A számlázási ár minden esetben a megrendelés leadásakor érvényben lévő ár.
5.6 A Megrendelő köteles az átvett árukészlet megfelelő raktározásáról és felügyeletéről saját kárveszélyére gondoskodni. A kárveszélyviselés minden esetben a leszállított áru mennyiségi átvételével száll át a Megrendelőre.
5.7 Megrendelő köteles a Termékek átvételekor meggyőződni arról, hogy a szállítás hibátlanul, szerződésszerűen megtörtént, ellenkező esetben 8 munkanapon belül írásban jelezheti észrevételét.
5.8 Megrendelő köteles a leszállított termékek azonnali mennyiségi átvételére. Mennyiségi reklamációt, illetőleg a fuvarozás alatt keletkezett sérülések, egyéb károk miatti reklamációt csak az átadás során felvett írásbeli jegyzőkönyv (fuvarlevélre történő bejegyzés) csatolásával lehet, legkésőbb a termék rendeltetési helyre érkezésétől számított 8 naptári napon belül kell Szállító vagy képviselője felé írásban. Az átvételkor a szemrevételezéssel is megállapíthatóan hibás, sérült, hiányos, közeli lejáratú áru (min. 2/3 időtartam van még a lejáratig), vagy a szállítási feltételektől egyéb eltérő tulajdonságokkal rendelkező áru átvételét a Megrendelő jogosult megtagadni. Amennyiben az átvételkor nincs mód akár mennyiségi, akár szemrevételezéssel minőségi vizsgálatra, Megrendelő azt ésszerű időn belül elvégzi és az esetleges eltérésekről, vagy minőségi hibákról a Szállítót a meghatározott határidőn belül írásban tájékoztatja.
5.9 A leszállított termékek minőségi hibáiért a Szállító a mennyiségi átvételtől függetlenül felelős, így különösen köteles megtéríteni Megrendelő számára a termék forgalmazásával összefüggésben hibás teljesítéséből, vagy téves adatszolgáltatásából adódó szavatossági igények, hatósági bírságok, és egyéb a Megrendelővel szemben érvényesített igények teljes összegét.
5.10 Megrendelőt visszáru jog kizárólag hibás termék esetén illeti meg.
Hibás termék esetében a Megrendelő a hibás terméket a hiba megjelölésével adja át a Szállító részére.
A visszáruzásra szánt termékekről a Megrendelő listát készít, melyet írásban továbbít a Szállítónak, majd azokat az értesítést követő 8 munkanapon visszáru számla mellett visszajuttatja Szállító részére. A visszáru számlát Megrendelő a visszaáruzott termékek egykori értékesítési árának megfelelő értékben állítja ki, amit a Megrendelő a fennálló fizetési kötelezettségébe beszámít.


6. Szállító jogai és kötelezettségei
6.1 Szállító elektronikus formában biztosítja Megrendelő részére a termékek internetes áruházban történő megjelenéshez szükséges fotókat és részletes leírásokat, valamint minden olyan adatot és információt, ami a termék feltöltéséhez és az áruházi felületen a megfelelő megjelenítéséhez szükséges, (vonalkód, cikkszám, méretek, súly). A raktárról rendelhető termékek köre és aktuális kedvezményes ára a https://partners.vitaful.hu/ oldalon ellenőrizhető Megrendelő által. Szállító a megrendelt termékek 3 munkanapon belüli leszállítását vállalja minden esetben az áru értékének Szállító bankszámlájára történő beérkezését követően, amennyiben azok időleges elérhetetlenségéről a Megrendelőt előzetesen nem tájékoztatta.
6.2 Szállító által biztosított a szállító által adott bármely cikk, információ, adat, vagy kép esetén azok helytállóságáért és jogtisztaságáért a Szállító felel, melyet Megrendelő a saját webáruházában vagy egyéb üzletében kihelyez, így az esetleges a harmadik fél által Megrendelővel szemben történő fellépésekkel, követelésekkel szemben helytállni köteles.
6.3 Szállító köteles minden megrendelt termékről szállítási információt adva e-mailben visszaigazolni Megrendelő megrendelését. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a szállítandó termék mennyiségét és megnevezését, a termékek árát. Amennyiben a megrendelt áruk egészét, vagy egy részét a Szállító bármilyen oknál fogva nem tudja a Megrendelő részére leszállítani, úgy erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.
6.4 A Szállító szavatolja, hogy a Megrendelő által tőle megrendelt Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok.
6.5 A szállítandó terméknek mindenben meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, a szállítási feltételeknek és a műszaki leírásnak. A szállítandó termékhez a Szállító magyar nyelvű leírást, garanciajegyet és kezelési utasítást köteles biztosítani.
6.6 Szállító a megrendelt termékeket minden hatályos vonatkozó jogszabály és szabvány által előírt minőségben szállítja le. Erre vonatkozó felelősség Szállítót terheli.
6.7 Szállító köteles a megrendelt termékeket egyedi vonalkóddal kell ellátni.
6.8 Szállító a megrendelésben foglalt terméket díjmentesen Megrendelő telephelyére logisztikai partnere által szállítja. A szállítás a Megrendelő által a megrendelés leadása során megadott szállítási címére történik minden esetben munkaidőben.
6.9 A termékek Szállító által a https://partners.vitaful.hu/ oldalon feltüntetett áraiban történő árváltozás visszamenőleg nem érvényes.
6.10 Szállító a Megrendelővel közösen akciókat szervezhet, amellyel elősegíti az értékesítés növekedését. Ezeket az akciókat minden esetben előzetesen egyeztetett időintervallumban és szállítással biztosítja Szállító.
6.11 A Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szállítót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: “Ptk.”) foglalt kellékszavatosságra vonatkozó szabályok, illetve – ha a Termék tartós fogyasztási cikk – a 151/2003. számú Kormányrendelet rendelkezései alapján jótállási kötelezettség terheli. A Szállító tudomásul veszi, hogy a jótállási kötelezettsége alapján köteles a Terméket külön díjazás nélkül javítani.

7. Fizetési feltételek
7.1 Számlázás minden egyes megrendelésre vonatkozóan külön-külön történik. Megrendelő online/bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét. Az áruról kiállított számla pénzneme HUF (magyar forint).
7.2 Banki átutalással történő fizetés díjbekérő ellenében előre utalással történik. A végszámla az áru értékének Szállító bankszámlájára történő beérkezését követően kerül kiállításra és megküldésre Megrendelő részére a Megrendelő által megadott e-mail címre elektronikus formában.
7.3 A fenti fizetési kötelezettségének Megrendelő akkor tesz szerződésszerűen eleget, ha a teljes vételárat a Szállító bankszámláján jóváírják.

8. Garancia, jótállás
8.1 Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított termékek minősége megfelel a gyártói követelményeknek, a mindenkori hazai és irányadó nemzetközi minőségi előírásoknak, illetve szabványoknak és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak.
8.2 A termékek minőségére és alkalmassági idejére a gyártó által vállalt szavatosság az irányadó. A készülékekre vonatkozó törvényileg előírt jótállás/szavatosság biztosítása a Szállító feladata.
8.3 Tartós fogyasztási cikkek esetében a részletes a kötelező jótállásra, garanciális meghibásodásra vonatkozó rendelkezéseket a szerződés II. számú melléklete tartalmazza

9. Fizetési késedelem
9.1 Amennyiben banki átutalás választása esetén Megrendelő a megrendelés leadását követő 3 munkanapon belül nem utalja át Szállító részére a megrendelés értékét, a megrendelés törlődik a rendszerből. Késedelmes (3 munkanapon túli) átutalás esetén az időközben bekövetkezett esetleges árváltozásból adódó következmények a Megrendelőt terhelik.

10. Titoktartási kötelezettség
10.1 Felek megállapodnak, hogy jelen üzleti kapcsolatukból származó minden információt, forgalmi adatot, tényt, vevőlistát üzleti titokként kezelnek, melyről külső harmadik személyek felé semmilyen tájékoztatást nem adnak.
10.2 Felek kötelesek a Szerződésben és mellékleteiben foglaltakat bizalmasan kezelni. Az egyik Fél a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül – a jogszabályokban vagy hatóság által előírt kötelezettség teljesítésétől eltekintve – nem tehet hozzáférhetővé, illetve nem hozhat harmadik személy(ek) tudomására semmilyen, a Szerződéssel, illetve annak Mellékleteivel kapcsolatos a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó bármely nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Fél jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező Felet felróhatóság nem terheli. („Üzleti titok”)
10.3 Üzleti Titok megsértésének minősül az is, ha az Üzleti Titkot az érintett Fél hozzájárulása nélkül, a vele – a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően – bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezte meg a másik Fél.
10.4 A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnése után is hatályban marad, és annak megsértéséből eredő károk megtérítésére felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak.


11. Egyéb feltételek
11.1 Felek kötelesek a szerződésben foglalt feladatok teljesítésére, azok betartását akadályozó tényezőkről a másik felet – felmerüléseket követően haladéktalanul- írásban kötelező értesíteni, az akadály megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket megtenni, eredménytelenség esetén akadályközléssel élni.
11.2 A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés a Felek általi aláírásának napján, határozatlan időtartamra jött létre. A Szerződés az alábbi módok valamelyike útján szüntethető meg:
a) a Felek közös megegyezésével vagy
b) bármely Fél rendes felmondásával vagy
c) bármely Fél rendkívüli felmondásával.
11.3 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett és a székhelyére címzett írásbeli felmondással, 90 napos felmondási határidővel felmondhatja. A rendes felmondást indokolni nem kell.
11.4 Szerződő felek megállapodnak, hogy súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a szerződést megszegő fél ezen magatartását írásbeli felszólítás ellenére sem szünteti be a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.
11.5 Azonnali hatályú felmondásra különösen okot adó magatartások:
11.5.1 Titoktartási kötelezettség megsértése
11.5.2 Teljesítési késedelem
11.5.3 Fizetési kötelezettség nem teljesítése a határidőt követő 30 nap vagy azon túl
11.5.4 Ha a Szállító a megrendelő megkereséseire késedelmesen vagy egyáltalán nem nyilatkozik
11.6 A Felek a Szerződés bármely formában történő megszüntetése esetén mindig kötelesek egymással elszámolni. A felmondás egyik Felet sem mentesíti a már esedékessé vált összegek kifizetése alól.
11.7 A Felek megállapodnak, hogy elsődlegesen írásban kommunikálnak, az e-maileket a jelen Szerződés 3. pontban szereplő e-mail címekre küldik meg. A Felek vállalják, hogy – ha a jelen Szerződés fejlécében szereplő bármely adat (céges adat, adózási-számlázási adat, kapcsolattartó elérhetőségei, stb.) megváltoznak, az adott Fél köteles a másik Felet ezen változásról írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából esetlegesen keletkező valamennyi kár vagy egyéb joghátrány az értesítést elmulasztó Felet terheli.
11.8 Szerződő felek a szerződésből eredő vitáikat elsődlegesen peren kívül próbálják meg egyeztetni.

Minden jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre mindenekelőtt a Ptk. forgalmazási szerződésre vonatkozó rendelkezései (Ptk. 6:372-375.§) az irányadóak.Érvényes 2020. szeptember 23. napjától visszavonásig.